Hier vind je de privacyverklaring van Marieke Pul Muzieklessen.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om
wordt gegaan die worden verzameld door Marieke Pul Muzieklessen.

Marieke Pul Muzieklessen gevestigd aan Markveldweg 5, 3888 MA te Uddel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marieke Pul Muzieklessen
Marieke Pul-Schipper
Markveldweg 5
3888 MA
06-26702874
info@mariekepulmuzieklessen.nl
www.mariekepulmuzieklessen.nl
Kvk: Marieke Pul Muziekles, KvK nummer: 83551727


Gegevens die ik bewaar.
Marieke Pul Muzieklessen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Waarom bewaar ik gegevens
Marieke Pul Muzieklessen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
• Om mijn diensten te kunnen leveren.
• Marieke Pul Muzieklessen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang bewaar ik gegevens
Marieke Pul Muzieklessen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende van (persoons)gegevens:
– Personalia: zo lang als onze overeenkomst bestaat voor onze diensten en/of zo lang als noodzakelijk is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
– Adres: zo lang als onze overeenkomst bestaat diensten en/of zo lang als noodzakelijk is voor financiële afhandeling en de belastingdienst.
Op het moment dat je contact opneemt met Marieke Pul Muzieklessen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Delen van gegevens met derden
Marieke Pul Muzieklessen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marieke Pul Muzieklessen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Analytics [alleen indien het geval]
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Cookies
Marieke Pul Muzieklessen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies op mijn website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marieke Pul Muzieklessen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mariekepulmuzieklessen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Bur-
gerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Marieke Pul Muzieklessen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marieke Pul Muzieklessen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariekepulmuzieklessen.nl.